about

🇳🇱 NEDERLANDS (English second half of the page.)

Met mijn werk geef ik vorm aan de tegenstellingen in natuur en techniek, licht en donker, orde en chaos, leven en dood in relatie tot ruimte en engte.

De werken zijn een interpretatie van de natuurlijke ordening en tevens een verbeelding van mijn kritiek op de mensheid en hoe zij met de natuur omgaat. De mens wil graag dat alles maakbaar is en kritiekloos van invloed zijn op de natuur.

Inspiratie haal ik uit de natuur tijdens mijn wandelingen in de bossen en langs de akkers. Bijvoorbeeld gevallen blad van bomen, potscherven en takken en stenen. Deze krijgen een tweede leven, een nieuw begin. Ze zijn perfect door hun imperfectie en vergankelijkheid en onvolledigheid (wabi sabi). Tevens is de  ZERO art movement een grote inspiratiebron.

Het gebruik van wit symboliseert, afhankelijk van welk cultuurperspectief, onder andere sereniteit, onschuld, bescheidenheid, maar ook de dood. Door de ruimtelijkheid en werking van licht, komen de werken en materialen tot leven en verandert de kijk op de werken.

De numeriek in de titels van mijn werken en de aantallen van de materialen op het doek zijn geïnspireerd door de gulden snede (phi; de relatie van het geheel tot de onderdelen, in perfecte verhoudingen). Waarbij ik veelal gebruik maak van de Fibonacci (Leonardo van Pisa) reeks. Deze getallenreeks (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 ….) benadert phi zeer goed. Op verschillende manieren in de natuur is de gulden snede  te vinden. Dezelfde harmonie die te zien is in de patronen van bijvoorbeeld planten en schelpen probeer ik met deze getallenreeks te creëren in mijn werken.

Veel van mijn werken zijn vervolgens ‘ingepakt’ in een plexiglas box. Enerzijds om de kwetsbaarheid van het werk te beschermen en tegelijkertijd uiting geven aan de tegenstelling van natuur en techniek cq fragiliteit en onverwoestbaarheid.

In mijn oude werk, grofweg voor 2015, heb ik veel gebruik gemaakt van sleetse (gevonden) materialen. Materialen kregen in de werken een tweede leven. De keuze van deze materialen waren veelal ingegeven door mijn werkzaamheden in de bouw.

Nog steeds heb ik een voorliefde voor het gebruik van bouwmaterialen. Zoals klinknagels, spijkers, lood en glas. Maar zoals eerst de sleetsheid werd gecreëerd in de schilderijen, is deze nu ontwikkeld naar het gebruik van de eigen vergankelijkheid en onvolmaaktheid (wabi sabi) van de (natuurlijke) materialen.

In de tegenstelling (licht/donker, natuur/techniek, leven/dood, ruimte/engte) zoek ik naar harmonie. Het creëren van orde in de natuurlijke chaos. Die combinatie geeft stilte, rust, ruimte en licht.


🇬🇧 ENGLISH

In my work I shape the contradictions in nature and technology, light and dark, order and chaos, life and death in relation to space and narrowness.

The works are an interpretation of the natural order and also a representation of my critique on humanity and how it deals with nature. Humand kind in general like to be able to influence everything and they tend to have an uncritical influence on nature.

I get inspiration from nature during my walks in the woods and along the fields. For example fallen leaves from trees, potsherds and branches and stones. These are given a second life, a new beginning. They are perfect because of their imperfection and transience and incompleteness (wabi sabi). The  ZERO art movement is also a great source of inspiration.

The use of white symbolizes, depending on which cultural perspective, among other things serenity, innocence, modesty, but also death. Due to the spatiality and effect of light, the works and materials come to life and the view of the works changes.

The numerals in the titles of my works and the numbers of materials on the canvas are inspired by the golden ratio (phi; the relationship of the whole to the parts, in perfect proportions). I mostly use the Fibonacci (Leonardo van Pisa) series. This series of numbers (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 ….) approximates phi very well. The golden ratio can be found in various ways in nature. I try to create the same harmony that can be seen in the patterns of, for example, plants and shells in my works with this series of numbers.

Many of my works are subsequently ‘wrapped’ in a plexiglas box. For one to protect the vulnerability of the work and at the same time to express the contrast between nature and technology as well the fragility and indestructibility of the work.

In my early work, roughly speaking before 2015, I used a lot of worn (found) materials. Materials were given a second life in the works. The choice of these materials was often prompted by my work in construction.

I still have a preference for the use of building materials. Such as rivets, nails, lead and glass. But just as the weariness was first created in the paintings, it has now developed into the use of the own transience and imperfection (wabi sabi) of the (natural) materials.

In the contrast (light / dark, nature / technology, life / death, space / narrow) I look for harmony. Creating order in the natural chaos. This combination provides silence, peace, space and light.

work

resume


EXHIBITIONS

ART fair, Kunst in het Klokgebouw, 2022

galerie 3, Deventer, 2020

rinke struik, MN, Deventer, 2018 (Solo)

Terra Art Projects, Zoetermeer, 2017

pop up RAUW!, Deventer, 2014

rinke struik, galerie Hotel Pulitzer, Amsterdam, 2014 (Solo)

rinke struik, galerie Grote Kerkhof, Deventer, 2013 (Solo)

galerie Meijerink & Frohn, Deventer, 2002

galerie Meijerink & Frohn, Deventer, 2001

galerie De Strik, Deventer, 1998

galerie De Strik, Deventer, 1997


PUBLICATIONS AND MEDIA

2018, Art Domain Leipzich ‘Who in Visual Art’

2017, Art Domain Leipzich ‘Who in Visual Art’

2016, Interview, Twentevisie ‘De schoonheid van sleetsheid, rinke struik’

2016, Publication CODA Museum Apeldoorn

2015, Art Domain Leipzich ‘Who in Visual Art

2014, Deventer Dagblad ‘rinke struik in galerie RAUW!’

2014, Publication in Kunstgids Amsterdam ‘rinke struik’

2002, Deventer Dagblad ‘Tentoonstelling Galerie Meijerink en Frohn’


PURCHASES

diverse private collections in Canada, United States and the Netherlands

business (offices) purchase Portalis, Deventer

(mainly through Instagram and website and commissioned)


MISCELLANEOUS

artist-talk, web session during covid times, South Africa, 2021

3rd prize mixed media, Art Domain, Germany, 2018

workshop teacher at own studio, 2005 – 2016

member of the board Stichting P48 ateliers, Deventer, 1999 – 2015

workshop teacher for various events, 1992 – 1998

links

Welkom bij mijn link-pagina met hieronder de genoemde link in mijn Instagram post. Hartelijk dank voor de interesse in mijn werk. Voor verdere informatie over mijn werk, kijk rustig rond op deze website.

Voor vragen en verkoop ben ik ook te bereiken via de gegevens op de contactpagina.

Laat een berichtje achter via mijn mailadres als je op de hoogte gehouden wilt worden van aankomende exposities.

Volg mij op Instagram

Welcome to my link-page with the link mentioned in my Instagram post down below. Thank you very much for your interest in my work. For further information about my work, please check out this website. I can also be reached through the contactpage at my website.

For any other questions and sales I can also be reached though my contactpage.

Sent me an e-mail if you would like to be informed about upcoming exhibitions.

Follow me on Instagram

contact

Gebruik onderstaande gegevens als u met mij contact wil opnemen:

Rinke Struik


+31 (0) 6 28 08 46 44
info@rinkestruik.nl
Volg mij op Instagram

Please use the information given below to contact me:

Rinke Struik
The Netherlands

+31 (0) 6 28 08 46 44
info@rinkestruik.nl
Follow me on Instagram